KUNNOSTUSSUUNNITELMA

10.02.2016; HANKEKUVAUS, neuvottelu Hämeen Ammattikorkeakoululla Forssassa

PÄLKÄNEEN PITKÄJÄRVEN VESISTÖKUNNOSTUSSUUNNITELMA 2016

Hanke
Hankkeen tarkoituksena on arvioida Pälkäneen Pitkäjärven vesistön nykytila, selvittää eri kunnostusvaihtoehtoja vesistön kunnostamiseksi ja laatia ehdotus järven kunnostussuunnitelmaksi.

Pitkäjärven vesistön nykytilaa arvioidaan valtion ympäristöhallinnon tekemien vesi- ja pohjanäytteiden tulosten ja muun olemassa olevan tiedon perusteella.

Järven tilan kohentamiseksi selvitetään mahdollisia kunnostusvaihtoehtoja. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä ovat mm. vesikasvillisuuden poisto, vesistön ruoppaukset, veden vaihtuvuuden lisääminen vettä kierrättämällä sekä rantojen kunnostaminen. Kunnostusvaihtoehtojen toteutuskustannukset ja vaikutukset arvioidaan.

Lisäksi laaditaan suositukset tehtävistä toimenpiteistä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueelta (esim. järveen laskeviin ojiin ja puroihin laskeutusaltaiden, kosteikkojen ja pintavalutuskenttien rakentamismahdollisuudet ym.).

Tuottaja

Edellä kuvattu hanke tuotetaan Hämeen Ammattikorkeakoulun ympäristösuunnittelijan koulutusohjelman opinnäytetyönä, jonka laatii opiskelija Riikka Tuuliainen. Oppilaitoksen puolesta työtä ohjaa Tero Ahvenharju.

Tilaaja

Hankkeen tilaajana on Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry.

Pälkäneen kunnan, Pirkan Helmi ry:n, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n sekä Aitoon Kalastuskunta ry:n osallistumismahdollisuuksia tiedustellaan.

Hanketta koordinoi Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry:n hallitus.

Tilaajan yhteyshenkilöt ovat puheenjohtaja Veikko Hoppula ja sihteeri Tatu Turunen.

Hankkeen rahoitus

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry vastaa matka- ja muista kuluista 500 euroon asti.

EU-rahoitusmahdollisuudesta neuvotellaan Pirkan Helmi ry:n kanssa.

Suunnittelu- ja toteutusaikataulu

Suunnittelu on käynnistetty tammikuun lopussa 2016. Tavoitteena on, että opinnäytetyö valmistuu vuoden 2016 aikana, tarkemmasta aikataulutuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa käytävän sopimusneuvottelun yhteydessä.

Yhteystiedot

Tilaajan ohjausryhmän yhteystiedot saa julkaista.

Valmis opinnäytetyö

Opinnäytetyö on julkinen ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.