Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry.
Kotipaikka: Pälkäne
Osoite:
Rekisterinumero: 207.431
Merkitty rekisteriin: 08.02.2012
Jäljennös annettu: 08.02.2012

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pälkäneen kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Pälkäneellä olevan Pitkäjärven (järvinumero 35.773.1.008) vesiensuojelun ja vesistökunnostusten edistäminen, järven tilan kohentaminen ja siten yleisen viihtyvyyden lisääminen.

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:
 • – Kokoaa Pitkäjärven kohentamisesta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt yhtenäiseen toimintaan järven tilan säilyttämiseksi hyvänä.
 • – Kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selvittämiseksi.
 • – Antaa suosituksia, neuvoo ja avustaa erilaisissa vesiensuojelukysymyksissä.
 • – Toteuttaa järven kunnostustoimenpiteitä, joilla mm. torjutaan järven rehevöitymistä ja umpeenkasvua.
 • – Tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja tiedottaa jäseniään tehdyistä toimenpiteistä.
 • – Tekee yhteistyötä viranomaisten, vesialueiden omistajien, kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden laitosten ja yhteisöjen kanssa, jotka käsittelevät vesienhoitoon, vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyviä asioita.
 • – Ehkäisee ristiriitoja vesienhoitoa ja -suojelua koskevissa kysymyksissä järjestämällä kokoontumisia ja keskustelu- informaatio- ja tiedotustilaisuuksia
 • – Harjoittaa vesiensuojelua ja -huoltoa koskevaa valistustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys hankkii varoja järjestäen myyjäisiä ja huvitapahtumia, tekemällä pienimuotoisesi talkootöitä, suorittamalla rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan sekä hakemalla rahoitusta julkisista rahoituslähteistä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta viiteen varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osalIistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja lisäksi mahdollisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.